Propozice na Okresní soutěž v PS

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – OSH Beroun

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM SPORTU – MUŽI, ŽENY, DOROSTENCI A DOROSTENKY

28. KVĚTNA 2016 – CHYŇAVA

Soutěž proběhne dle platné Směrnice hasičských sportovních soutěží schválené VV SH ČMS dne 16. 6. 2011. Soubor předpisů SH ČMS – 1/17 – 2011 a Dodatku č. 1 schváleného VV SH ČMS dne 13. 6. 2013.

Pořadatel:  SH ČMS – OSH Beroun, Odborná rada represe (velitelů), HZS středočeského kraje – územní odbor Beroun, OÚ Chyňava a okrsek Chyňava

Datum:   28. května 2016

Místo konání:  areál bývalých kasáren Chyňava

Přihlášky:   SH ČMS – OSH Beroun, Husova 183, 266 01, oshberoun@seznam.cz

Přihlášky musí být řádně vyplněny a potvrzeny SDH (tzn. že na přihlášce musí být razítko SDH). Doručeny musí být na OSH nejpozději do 23. května 2016 do 12.00 hod., na pozdější dodání nebude brán zřetel. V průběhu soutěže budou soutěžním družstvům namátkově kontrolovány členské průkazy SH ČMS, pokud členský průkaz nebude opatřen fotografií bude nutný i občanský průkaz. Před zahájením bude provedena řádná prezence družstev závodníků. Důrazně upozorňujeme, že v den konání soutěže nebudou tolerovány žádné nesrovnalosti mezi přihláškou a zúčastněnými závodníky.

Příjezd:   soutěžní družstva 28. května 2016 v 8.00 hod

Prezence:  8.00 – 8.45 hod. (při prezenci budou kontrolovány členské průkazy společně s občanským průkazem). Presence se musí zúčastnit celé družstvo.

Losování:   startovní čísla budou vylosována předem nezávislou komisí

Stravování:  Zajišťuje OSH pro všechna soutěžní družstva v počtu 8 + 2, rozhodčí a technickou četu. Stravenky budou předány při prezenci.

Doprava:   zajišťuje vysílající SDH

Ústroj a výzbroj:

V celém družstvu jednotná. Při plnění disciplín je povolena sportovní obuv (tretry povoleny, kopačky NE!!) a sportovní oděv nebo PS – II. Při provádění disciplín používat přilbu a lehký opasek.

Družstva si přivezou k provádění disciplín veškeré nářadí. MOTOROVOU STŘÍKAČKU DODÁ POŘADATEL. K plnění všech disciplín, včetně tréninku, musí soutěžící používat pro ochranu hlavy přilby schváleného typu dle směrnic hasičských soutěží II. část. Za bezpečnost veškerého použitého nářadí při soutěži odpovídá ten, kdo jej na soutěž dodal. Přihlašovatel družstev dále na přihlášce svým podpisem stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO použité v disciplínách požárního sportu odpovídající Směrnici hasičských soutěží, jsou řádně přezkoušené, schválené a nejsou nijak upravené. Kontrola technických parametrů

nářadí použitého k soutěži bude namátkově prováděna před i po skončení pokusů. (Vše dle Směrnic a pravidel požárního sportu).

Důležité upozornění: V soutěžním družstvu smí startovat tři závodníci mladší 18-ti let.

Protesty:

Je možno podat dle Směrnice požárního sportu u rozhodčího disciplíny do 10 minut po skončení své disciplíny, vždy písemně s kaucí 500,- Kč, která bude vrácena při oprávněném protestu.

Informace:  Do konání soutěže – sekretariát OSH Beroun, tel: 311 612 305, mob: 775 944 724, starosta: 773 537 657

Občerstvení:   Bude zajištěno po celou dobu soutěže v místě konání.

Zdravotní služba:  Zajišťuje OSH Beroun – SDH Králův Dvůr

Štáb soutěže:

Náčelník štábu:    Štětka Josef

Velitel soutěže.    Lemon František

Pomocník velitele:    Kšír Petr

Hlavní rozhodčí:    Růžička Milan

Zástupce hlavního rozhodčího:  Špaček Jan

Technická četa:    Jaroslav Nejedlý – okrsek Chyňava

Organizační:     Foltýnová Helena

Rozhodčí disciplíny požární útok:  Malý Zděnek

Rozhodčí disciplíny štafeta 4×100: Pekárek Milan Rozhodčí pro dorost:                       Skácelová Ivana

B O Z P:

Vedoucí (bude řádně označen) svého družstva zodpovídá:

* za zdravotní stav členů družstva, řádné chování a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví

* za dopravu členů na místo soutěže a zpět v souladu s řádem strojní služby

* za včasné nástupy na plnění disciplín

* za nepřístojné chování bude soutěžní družstvo vyloučeno (za pití alkoholických nápojů, za nesportovní chování apod.)

Nářadí k soutěži:

Nářadí si podle Směrnice PS přiveze každé družstvo vlastní. Nádrž, překážky, jednotné proudnice, přetlakový ventil a motorovou stříkačku zajistí pořadatel.

Požární útok

Na disciplínu požární útok dodá pořadatel jednotný stroj PS – 12. Je povolen nástavec na sací hrdlo. Start disciplíny bude prováděn s nastartovaným strojem. Košík se zpětným ventilem. Hadice minimální délky 19 m, C šíře ploché 79, B šíře ploché 113. Pořadatel dodá přetlakový ventil. Jsou povoleny pojistky proti rozpojení.

Štafeta:

Na štafetě musí mít každé družstvo svůj jeden díl nastavovacího žebříčku, svoje hadice C 52mm minimálně 19 metrů na štafetu nebo stuhy a proudnice dle směrnice PS. Přilbu, lehký opasek a na 4. úsek rukavice. Hasicí přístroj dodá pořadatel. Disciplína proběhne tak, že oba pokusy soutěžního družstva půjdou za sebou. Soutěžící budou označeni.

Štafeta 4×100 m – muži:

1. úsek  domeček

2. úsek  bariéra 2 x 2 m

3. úsek  kladina 80 cm vysoká, 2 hadice, rozdělovač, proudnice

4. úsek  RHP (zajistí pořadatel)

Štafeta 4×100 m – ženy:

1. úsek  bariéra s oknem

2. úsek  příčné břevno 0,70 m

3. úsek  kladina vysoká 80 cm, 2 hadice C, rozdělovač a proudnice

4. úsek  RHP (zajistí pořadatel)

Požární útok – muži, ženy:

Soutěž bude probíhat dle Směrnice hasičských sportovních soutěží – článek II. pravidla požárního sportu.

Časový plán soutěže:

do 7.45 hod.   příjezd ORR, technických čet a rozhodčích

8.00 – 8.45 hod. příjezd družstev, presence

8.45 hod.  porada vedoucích družstev a rozhodčích

9.00 hod.  nástup soutěžních družstev

9.15 hod.  oficiální zahájení soutěže

Soutěž bude probíhat:

Štafety ženy a požární útok muži, po skončení štafet žen dojde k výměně překážek a na štafety nastoupí muži, po skončení útoků mužů nastoupí na útoky ženy

Rozhodčí:  Vycházkový stejnokroj (případně PS II), hlásí se u hlavního rozhodčího.

Časomíra:  Elektrická + stopky

Postupový klíč: Do okresního kola postupují ze soutěže v okrsku muži: 1 – 4 družstva: 1 družstvo, 5 – 9 družstev: 2 družstva, 10 a více 3 družstva, družstva žen postupují všechny (ze sboru jen 1). Sbory, které nebudou mít zaplaceny členské příspěvky nebudou do soutěže připuštěni.

VV OSH Beroun

Odborná rada represe

Schůze Okrsku Chyňava

Zápis ze schůze Okrsku Chyňava ze dne 5.5.2016

Pořádání okrskového kola soutěže v PS

Okrsková soutěž se bude konat v Chyňavě v sobotu 14.5.2016. Prezence soutěžních družstev bude probíhat od 8:30 do 9:00.

Štáb soutěže: velitel-J. Husák, hlavní rozhodčí- Z. Malý, sčítací komisař-J. Nejedlý.

Časomíru zajistí SDH Chyňava, soutěžní družstva kdo má, vezme pro jistotu stopky a každé družstvo dodá jednoho rozhodčího.

Každé soutěžní družstvo přiveze jednu cenu. První tři místa v kategorii mužů i žen budou oceněny pohárem. Nákup pohárů zajistí M. Špaček

Zdravotní službu a provoz stánku občerstvení zajistí SDH Chyňava

Soutěž bude probíhat dle pravidel PS, soutěžní družstva budou používat vlastní stroj. Stroj bude osazen přetlakovým ventilem – zajistí Malé Přílepy.

Jsou stejně jako na okresním kole povoleny tretry, nejsou povoleny kopačky.

Nejdříve se bude běhat 100m překážek (běží 4 závodníci z každého družstva a počítají se 3 nejlepší časy) a poté požární útoky. Dodávku vody pro požární útoky zajistí SDH Chyňava a v záloze SDH Železná.

Pořádání okresního kola soutěže v PS

Okresní kolo v PS se bude konat taktéž v Chyňavě v sobotu 28.5.2016. Prezence bude probíhat od 8.00 do 8:45, zahájení soutěže v 9:00.

SDH Chyňava zajistí ozvučení, posekání, lajnovačku a vápno na vytyčení tras a bude ze strany SDH Chyňava připravena závodní dráha pro dorostence 100m překážek.

Štafeta 4x100m překážek se bude běhat člunkově. Přípravu dráhy a stavbu překážek zajistí ostatní sbory okrsku a to vytyčení tras, stavba překážek zajistí SDH Hýskov, SDH Lhotka a SDH Malé Přílepy v pátek 27.5.2016 od 17 hodin.

Demontáž překážek bude probíhat v sobotu po ukončení soutěže členy SDH Stradonice, Žloukovice, Otročiněves a Železná aj. Nejedlý se pokusí projednat s SDH Broumy spoluúčast na odvozu překážek.

SDH Hýskov zajistí příčné břevno, SDH Lhotka přiveze plato

Občerstvení zajišťuje SDH Hýskov ve spolupráci s OSH Beroun.

OSH Beroun bude letos pořádat setkání zasloužilých hasičů 23.6.2016 v Nižboře. Pro pořádání bude třeba vypomoci při příjezdu a parkování vozidel (zajistí členové SDH Stradonice a Žloukovice).

V září (8-9 září) budou probíhat oslavy výročí 60 let HZS.

Žloukovické brodění se bude konat 5.7.2016. Trénink pro zájemce z řad jednotlivých sborů na brodění je stanoven na neděli 29.5.2016 cca od 13 hodin.

Došlo k úpravě výstrojního řádu, pro ženy budou nové šaty a pro muže bude bundokošile.

4.června a 5.června 2016 bude probíhat okresní kolo hry Plamen. Vzhledem k potřebě dostatečného počtu rozhodčích se apeluje na rozhodčí MH, aby se účastnili pořádání soutěže Plamen.

Byla dokončena přeregistrace sborů, v okrese Beroun vyjma jednoho sboru vše úspěšně přeregistrováno.

Budou se měnit volací znaky (dojde k rozlišení volacích znaků složek HZS od složek DH a nárůstu kapacity volacích znaků).

V roce 2017 se předpokládá změna frekvencí, takže bude třeba provést přeladění radiostanic a výměnu stávajících antén (doporučeno nyní nekupovat radiostanice a vyčkat s nákupem na nové frekvence).

V případě komunikace s KOPIS nevolat na číslo 150, ale využívat čísla mimo tísňovou linku (950 874 444 nebo 950 870 444).

SDH Železná pošle informaci, zda plánuje na soutěži v Železné pořádání soutěže i pro MH.

Další schůze okrsku Chyňava se bude konat v pátek  12.8.2016 od 18:00 ve Stradonicích.

V Malých Přílepech  5.5.2016      zapsal Michal Špaček